برگزاری سومین جلسه آموزشی تمرینی سوهانک

سومین جلسه تمرین آمادگی جسمانی و هوازی سه شنبه ها در منطقه سوهانک روز سه شنبه مورخ 1400/3/4 به مربیگری آقای سجاد محمدی برگزار گردید. در ابتدا زمانی به آموزش تئوری مبانی تمرینات هوازی و آمادگی جسمانی اختصاص یافت و پس از آن با تمرینات عملی این جلسه ادامه یافت.

شرکت کنندگان در تمرین :

1.رضا دشتی 2.فرید واحدی 3.نسیم علاالدینی 4.سحر مطلق 5.زهرا مطلق 6.علی فراهانی 7.فرزان آگهی 8.مرتضی محمدی 9.منیژه محمود زاده 10.مهرنوش عاقلی فر 11.گیلدا بیات 12.رضا غریبی پور 13.هانیه حسینی 14.علی شمشادمهر