معرفی آقای امیر شرافتی بعنوان مسئول جدید کارگروه فنی باشگاه

به اطلاع همنوردان گرامی میرساند “آقای امیر شرافتی” از مربیان ارزشمند و اعضا قدیمی باشگاه از سوی هیئت مدیره باشگاه به سمت “مسئول کارگروه فنی” منصوب گردیده اند. ضمن قدردانی و تشکر از مسئول سابق کارگروه جناب آقای محمد صادق کرباسی که زحمات شایان توجهی را به انجام رسانده اند برای آقای امیر شرافتی در انجام مسئولیت های محوله آرزوی موفقیت می نماییم.