برگزاری کلاس تئوری “کار گروهی و آشنایی با باشگاه همت” اعضا جدید

کلاس تئوری ” کار گروهی و آشنایی با باشگاه همت شمیران” از مجموعه کلاسهای تئوری اعضا جدید ورودی زمستان 1399 روز سه شنبه هفتم بهمن ماه بصورت مجازی و به مدت 60 دقیقه توسط ” جناب آقای حسین عظیمی” با حضور 15 نفر از اعضا جدید باشگاه در کارگروه آموزش برگزار گردید. از تلاش های “آقای مهیار کرمی” که در کارگروه آموزش مسئولیت اعضا جدید را عهده دار میباشند سپاسگزاری میگردد.