آرشیو دسته بندی: فراخوان ثبت‌نام برنامه

ثبت‌نام در برنامه‌های گرده جنوبی ساکا تا قله آتش‌کوه و قله ساکا از گرده جنوبی ۸ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های گرده جنوبی ساکا تا آتش‌کوه و قله ساکا از گرده جنوبی ۸ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های خط‌الراس دارآباد به توچال و چین‌کلاغ به دوشاخ مورخ ۱ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های خط‌الراس دارآباد به توچال و چین‌کلاغ به دوشاخ مورخ ۱ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه قلۀ نقره‌سر مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه قلۀ نقره‌سر مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه قلۀ نقره‌سر مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های خط‌الراس سرکچال به آزادکوه و قله آزادکوه منتهی به ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های خط‌الراس سرکچال به آزادکوه و قله آزادکوه منتهی به ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های آموزش و تمرین سنگنوردی وردیج مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های آموزش و تمرین سنگنوردی وردیج مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های آموزش و تمرین سنگنوردی وردیج مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

ثبت نام در برنامه‌های گرده شرقی سرکچال و قله برج و صعود قله سرسیاه غار مورخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۳

ثبت نام در برنامه‌ها مورخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۳

فراخوان ثبت نام در برنامه‌های گرده شرقی سرکچال و قله برج و صعود قله سرسیاه غار مورخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۳ صادر گردید.

ثبت نام در برنامه پیمایش جنگل سنگده مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

ثبت نام در برنامه پیمایش جنگل سنگده مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

فراخوان ثبت نام در برنامه های صعود به قله دماوند و صعود به قله سماموس از تقویم ورزشی مورخ سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت ماه صادر گردید.

ثبت نام در کارگاه آموزش و تمرین برف در منطقه حسندر مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

ثبت نام در کارگاه آموزش و تمرین برف مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

فراخوان ثبت نام در برنامه های صعود به قله دماوند و صعود به قله سماموس از تقویم ورزشی مورخ سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت ماه صادر گردید.

ثبت نام در برنامه های صعود قله دماوند و صعود قله پهنه حصار (جایگزین سماموس) مورخ 13 و 14 اردیبهشت ماه 1403

فراخوان ثبت نام در برنامه های صعود به قله دماوند و صعود به قله سماموس از تقویم ورزشی مورخ سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت ماه صادر گردید.

ثبت نام در برنامه های پیمایش خط الراس کلکچال به توچال و صعود قله هفت خانی

فراخوان ثبت نام برنامه های پیمایش خط الراس کلکچال به توچال و صعود قله هفت خانی صادر گردید.