آرشیو دسته بندی: کارگروه فنی

ثبت نام برنامه صعود به قله الوند مورخ چهارم اسفند ماه ۱۴۰۲

ثبت نام برنامه صعود به قله الوند مورخ چهارم اسفند ماه ۱۴۰۲

ثبت نام برنامه صعود به قله الوند مورخ چهارم اسفند ماه ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ صعود زمستانی قله دماوند از یال ملار ۱۹ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ صعود زمستانی قله دماوند از یال ملار ۱۹ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ صعود زمستانی قله دماوند از یال ملار ۱۹ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

ثبت نام برنامه کارگاه ساخت غار برفی و ایگلو مورخ 26 بهمن ماه 1402

فراخوان ثبت نام برنامه کارگاه آموزشی ساخت غار برفی و ایگلو مورخ 26 بهمن ماه 1402 صادر گردید.

ثبت نام برنامه صعود قله بلقیس مورخ 20 بهمن ماه 1402

فراخوان صعود قله بلقیس مورخ 20 بهمن ماه 1402 صادر گردید.

گزارش اجرای برنامۀ صعود زمستانی قله سرکچال و شب‌مانی در جانپناه لجنی ۵ و ۶ بهمن ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ صعود قلۀ سرکچال و شب‌مانی در جانپناه لجنی ۶ و ۵ بهمن ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ صعود قلۀ سرکچال و شب‌مانی در جانپناه لجنی ۶ و ۵ بهمن ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ صعود قله دال‌ نشین (لجنی) ۵ بهمن ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ صعود قلۀ دال‌نشین (لجنی) ۵ بهمن ۱۴۰۲

گزارش اجرای برنامۀ صعود قلۀ دال‌نشین (لجنی) ۵ بهمن ۱۴۰۲

ثبت نام برنامه زمستانی کمپ علم کوه منتهی به 22 بهمن ماه

فراخوان ثبت نام برنامه کمپ زمستانی علم کوه صادر گردید.

ثبت نام برنامه های یخ نوردی آبنیک و قله سرسیاه غار مورخ 13 بهمن ماه 1402

فراخوان ثبت نام برنامه های تقویم ورزشی یخ نوردی آبنیک و قله سرسیاه غار مورخ 13 بهمن ماه 1402 صادر گردید.